Welkom op de site van:


Boekhoudkantoor Marc Maes bv

Erkend boekhouder-fiscalist
AANSLUITINGSNUMMER B.I.B.F.: 204.772 - 70049962

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

 

BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES

 

Schuldenaars die te laat betalen, leggen in de meeste gevallen zware administratieve en financiële lasten op de leveranciers aan wie ze geld verschuldigd zijn. Bovendien vormt betalingsachterstand een belangrijke oorzaak van insolventie zodat het de overlevingskansen van de schuldeisers bedreigt. 

Met de wet ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet van 02/08/2002 B.S. 07/08/2002) wil de Belgische wetgever, in navolging van de Europese wetgever, buitensporige betalingstermijnen en -achterstand verminderen. 

De wetgever wenst hiermee uitdrukkelijk de belangen van de kleine en middelgrote ondernemingen te behartigen. 

De wet is in principe van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties. Het gaat over transacties tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen enerzijds en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten anderzijds, waarbij er goederen geleverd of diensten verricht worden. 

De wet is niet van toepassing als (minstens) één van de betrokken partijen een particulier of consument is die handelt buiten het kader van zijn beroepsactiviteiten.

Algemeen:

Om de betalingsachterstand bij handelstransacties te verminderen, werden er een aantal vernieuwingen ingevoerd: 

 • een wettelijke betalingstermijn van dertig dagen;

 • de afschaffing van verplichte voorafgaande ingebrekestelling om de moratoire intresten te doen lopen;

 • de invoering van een bijzondere wettelijke intrestvoet;

 • het recht op een vergoeding voor de invorderingskosten.

Wettelijke betalingstermijn:

De wet voor handelstransacties voert een nieuwe wettelijke betalingstermijn van dertig dagen in. Deze termijn kan op drie momenten beginnen lopen. 

 • in principe vangt de termijn aan op de dag volgend op die van de ontvangst van de factuur door de schuldenaar;

 • als deze datum niet vaststaat, of als de schuldenaar de factuur eerder ontvangt dan de goederen of de diensten, moet de termijn gerekend worden vanaf de dag volgend op die van de ontvangst van de goederen of de diensten;

 • ten slotte is er het geval dat de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle. De controle heeft tot doel om na te gaan of de goederen of diensten overeenstemmen met wat de overeenkomst bepaalt. Als de schuldenaar de factuur ontvangt vóór of op de datum waarop de aanvaarding of de controle plaatsvindt, beginnen de dertig dagen te lopen op de dag volgend op die van de aanvaarding of controle.

Verplichte ingebrekestelling afgeschaft:

Vroeger moest een schuldeiser een schuldenaar voorafgaandelijk in gebreke stellen om de moratoire intresten te kunnen laten lopen. De wet schaft deze vereiste af. Als de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen of de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen, dan beginnen de intresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling te lopen vanaf de daarop volgende dag. 

Een voorafgaande ingebrekestelling is nochtans niet overbodig geworden, zeker wanneer men de andere rechtsgevolgen ervan in overweging neemt. Het is bijvoorbeeld aan te raden om een voorafgaande ingebrekestelling te versturen alvorens effectief tot dagvaarding over te gaan.

Bijzondere wettelijke intrestvoet:

Deze intrestvoet wordt berekend door een referentie-intrestvoet te nemen (in functie van de intrestvoet die de Europese Centrale Bank toepast voor basisherfinancieringstransacties), deze te vermeerderen met zeven procentpunten en af te ronden tot het hogere halve procentpunt. De bijzondere wettelijke intrestvoet moet elke zes maanden opnieuw berekend worden, met name op 1 januari en 1 juli. 

In geval van betalingsachterstand over een periode die twee of meer semesters beslaat, dient voor elk van de betrokken periodes de respectieve intrestvoet op de hoofdsom te worden toegepast. Dit kan dus enig rekenwerk vergen. 

De intrestvoet wordt elke zes maanden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, al kan dit met enige vertraging gebeuren. De intrestvoet voor het eerste semester van 2005 was bijvoorbeeld op 21 januari 2005 nog steeds niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De bijzondere wettelijke intrestvoet is duidelijk hoger dan de gewone wettelijke intrestvoet. Dit zorgt ervoor dat wanbetaling gedurende een langere periode duidelijk duur uitvalt voor de betrokken schuldenaar. Hiermee wil de wetgever schuldenaren aansporen om sneller over te gaan tot betaling.

Overzichtstabel interesten betalingsachterstand handelstransacties sinds de wet van 2 augustus 2002

 

Periode Interest
Eerste semester 2010 8,00 %
Tweede semester 2009 8,00 %
Eerste semester 2009 9,50 %
Tweede semester 2008 11,50 %
Eerste semester 2008 11,50 %
Tweede semester 2007 11,50 %
Eerste semester 2007 11,00 %
Tweede semester 2006  10,00 %
Eerste semester 2006 9,50 %
Tweede semester 2005 9,50 %
Eerste semester 2005 9,50 %
Tweede semester 2004  9,50 %
Eerste semester 2004  9,50 %
Tweede semester 2003  9,50 %
Eerste semester 2003  10,00 %
Tweede semester 2002 10,50 %

Afwijkende bedingen:

Partijen kunnen overeenkomen dat er tussen hen afwijkende bedingen gelden. De wet voorziet voor de rechter echter de mogelijkheid om afwijkende bedingen die kennelijk onbillijk zijn tegenover de schuldeiser te herzien. Ook hier is het de bedoeling om de belangen van de schuldeisers te behartigen. 

Interessant om weten:

De Belgische wet ter bestrijding van handelstransacties een uitvoering is van een Europese Richtlijn, er zijn dus gelijkaardige bepalingen van toepassing op al uw Europese handelspartners.

 

 

Ons adres:

Marc Maes bv
Rauwelkoven 73
B-2440 Geel

Telefoon: +32.14.32.26.56
Fax: +32.14.37.46.98
E-mail: info@2ms.be

 

Via de volgende link kunt u gemakkelijk een routeplan naar ons kantoor samenstellen: http://maps.google.be

 

 

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

Accountancy | Audit | Balanced Scorecard | Banken | Bedrijf kopen - Bedrijf verkpen | Bedrijvencentra | Belastingen | Beroepsverenigingen | Beurs | Betalingsachterstand bij handelstransacties | Bewaren van documenten  | Boekhoudpakketten | B.T.W. | Checklists | Confilicten oplossen | Consumenten | Corporate Governance | Durfkapitaal/private equity | eAccounting | E-commerce | Elektriciteit | Europa | Factoring | Faillissement en gerechtelijke akkoord FAQ | Feestdagen en schoolvakanties | Financieel plan | Formulieren | Franchising | Gemeente online | Handelsinformatie | Handige tools | Huren en verhuren IBAN-BIC codes Innovatie | Internet security | Invest in Belgium | Juridisch | Kranten | Kwaliteitslabels | Landcodes | Luxemburg | Management | Milieu | Muntcodes | Nederland | Noodnummers | Ondernemen | Ondernemingsnummer | Onroerend goed | Opleiding | Overheid | Overheidsopdrachten | Overzicht KMO-financieringsproducten van de overheid | Patenten | Pensioenen | Politiek | Preventie | Provincies | Sociaal | Software | Starten met een eigen zaak | Startpagina's | Statistieken | Subsidies | Tel.nr. zoeken | Tijdschriften | Uitbesteden van uw boekhouding | Uitgeverijen | Vervoer | Verzekeringen | VZW | Woordenboeken | Zoekrobots

Marc Maes bv werkt met de grootst mogelijke zorg aan deze links-sectie, maar het internet is nu éénmaal in volle beweging... Het is daarom niet evident om alles up to date te houden. 

Stuur even een mailtje naar info@2ms.be om:

 • een "dode link" te rapporteren

 • een nieuwe link te laten toevoegen

 • nuttige informatie te melden  voor deze site

De hierboven opgenomen hyperlinks zijn links naar andere websites.  Deze websites worden beheerd door derden.  Marc Maes bv oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van deze links impliceert geen enkele samenwerking tussen Marc Maes bv en de uitbaters van deze sites. Marc Maes bv kan kan in geen geval aansprake- lijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan..

Deze links:

 • worden u enkel ter informatie aangeboden, ze zijn niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

 • zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

 • zijn geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies mag u ons steeds contacteren).

© Marc Maes bv 

Niets uit deze site mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur (contacteer: info@2ms.be)